نام حسین
نام خانوادگی خراسانی زاده
رشته تحصيلي مکانیک(تبدیل انرژی)
کشور محل اخذ مدرک استرالیا
مرتبه علمي دانشیار
پست الکترونیکی Khorasan@kashanu.ac.ir
 
اخبار